หน่วยของความร้อน

เนื่องจาก ความร้อน และ พลังงานความร้อน เป็นรูปหนึ่งของพลังงาน มันจึงมีหน่วยเดียวกับ พลังงาน ซึ่งตามระบบ SI ก็จะมีหน่วยเป็น จูล นั่นเอง จะว่าไปแล้ว หน่วย จูล นั้นกลับไม่ค่อยจะ มีใครใช้ เนื่องจาก จูล ถูกนิยามจากกลศาสตร์ ดังที่ได้กล่าวไปแล้ว 1 จูล มีค่าเท่ากับ 1 นิวตันเมตร นั่นคือ การออกแรงกับวัตถุเป็นแรงขนาด 1 นิวตันเป็นระยะทาง 1 เมตร

หน่วยที่ได้รับความนิยมมากกว่าในเรื่องของการวัดปริมาณของพลังงานความร้อน ก็คือ คาลอรี (calorie) ตัวย่อว่า cal ซึ่งนิยามว่าเป็นปริมาณความร้อนที่ทำให้น้ำ 1 กรัม มีอุณห๓มิสูงขึ้น 1 องศาเซลเซียส

หน่วยคาลอรี มัก ถูกใช้กับการพูดถึงโภชนาการ ว่าให้คาลอรีสูงหรือต่ำ ซึ่งความหมายในทางโภชนาการนั้น หน่วยคาลอรี (1 Cal) สังเกตว่า ตัว C เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ มีค่าเท่ากับ 1000 cal
1 Cal = 1000 cal = 1 kcal